Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Hizmet İçi Eğitim Programı (2017 Yılı)

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın 6. maddesinin 1. ve 2. bendleri uyarınca Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının göreve başladıkları tarihten itibaren altı ay içinde en az 120 saat süreli bir hizmet içi eğitim programına tabi tutulması zorunlu olduğundan Üniversitemizde görevli mali hizmetler uzman yardımcısı için 120 saatlik hizmet içi eğitim programı ilgili Daire Başkanlığı ile koordineli olarak hazırlanmıştır. Program kapsamında 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin  Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ, Proje Mevzuatı, Stratejik Planlama Klavuzu, Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği, Performans Programı Hazırlama Rehberi, Bütçe, Harcırah Kanunu, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik, Kamu İdarelerince Haz.Faal.Rap.Hk.Yönetmelik, Ayrıntılı Harcama ve Finans Programı Haz.Vize Edil.Uyulması ve İzl.Dair Usul ve Esaslar, Bütçe Gelirleri, Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Strateji Geliştirme Birim Çalışma Usul ve Esasları Hk.Yönetmelik, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hk.Yönetmelik ve Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı dersleri verilmiştir.